Ljubić

Planina Ljubić se nalazi u sjevernom dijelu Republike Srpske. Sjeverno od masiva Ljubića nalazi se gradsko naselje Prnjavor. Niska je planina sa najvišim vrhom Svinjar sa 594 metra nadmorske visine. Ima oblik niske i široke piramide.  Na samom vrhu Ljubića smješten je vojni radio toranj i sam vrh nije dostupan civilima.

Iako nije visoka planina Ljubić odlikuju strme padine i velika raščlanjenost reljefa što je uslovilo da značajnije saobraćajnice zaobiđu ovu planinu. Bogata je vodenim tokovima. Sa južne strane omeđena je rijekom Ukrinom, a sjeverne rijekom Vijakom i vještačkom akumulacijom Drenova. Veliko bogatstvo flore i faune uslovili su eksploataciju šume na Ljubiću kao i razvijen lovni turizam. Kao niska i lako dostupna planina , Ljubić je veoma popularan za izletovanje i planinarenje.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više