Borja

Planina Borja se nalazi na jugoistoku zapadnog dijela Republike Srpske. Smještena je između opština Teslić i Kotor Varoš. Česta je i varijanta naziva Borje, u nominativu, za ovu planinu. Prevoj Solila sa visinom od 875 metara nadmorske visine dijeli Borja od planine Uzlomac na sjeveru, dok je na jugu Velika Usora sa pritokama odvaja od planine Očauš. Velika Usora Borja okružuje sa juga, jugoistoka i istoka, dok je Mala Usora okružuje sa sjeverozapada, sjevera i sjeveroistoka. Planinski lanac Očauš-Borja-Uzlomac predstavlja vododjelnicu slivova rijeka Vrbas i Bosna. Pruža se dinarskim pravcem sjeverozapad-jugoistok.

Planina je najviša u sjeverozapadnom dijelu gdje se nalazi i njen najviši vrh Velika Runjavica sa visinom od 1 078 metara iznad mora. Sedam vrhova je iznad 1 000 metara nadmorske visine. Građena je većinom od magmatskih stijena. Pitoma je planina sa nekoliko visoravni, bogata šumom. Od crnogoričnih šuma dominiraju bijeli i crni bor, po kojem planina i nosi naziv. Značajna su i rudna nalazišta koja se trenutno ne eksploatišu. Odlikuje je i velika raznovrsnost biljnih i životinjskih vrsta.

Bogata je vodenim tokovima a najpoznatiji izvor je Hajdučka voda. Izvor se nalazi nedaleko od poznatog sportsko-rekreativnog centra Hajdučka voda koji se nalazi na planini Borja. Planinski ambijent, čist vazduh i ugostiteljski sadržaji ovoga centra decenijama privlače veliki broj posjetilaca, kako ljeti tako i zimi. Tome doprinosi i činjenica da preko Borja prolazi regionalni put Banja Luka – Teslić, kao i blizina manastira Liplje koji se nalazi u podnožju ove planine.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više